شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

مقاله‌ نشریه مزرعه در مورد داروی سفتیو فور تولید شرکت دارو سازی نصر

مقاله‌ نشریه مزرعه در مورد داروی سفتیو فور تولید شرکت دارو سازی نصر
مقاله‌ نشریه مزرعه در مورد داروی سفتیو فور  تولید شرکت دارو سازی نصر

شمارهٔ ۱۵۳ نشریه مزرعه منتشر شده در اسفند ماه ۱۳۹۴، مقاله‌ای به نقل از دانشگاه ارومیه در مورد مقایسه تاثیر پینی سیلین سوسپانسیون (پنی استرپ ۴۰۰ انتر شیمی)‌ با داروی سفتیو فور سدیم ( سفتیو فور ۱ گرم نصر ) در گاو‌های شیری دچار متریت، متعاقب سخت زایی و جفت ماندگی چاپ نموده  است.

 بر اساس این مطالعه دانشگاهی، میانگین روزهای باز در گاو‌هایی که با تجویز پین استرپ  درمان شده بودند، ۱۸۵ روز محاسبه و تعداد تلقیح به ازای آبستنی ۳/۱ تعیین گردید. این در حالی‌ است که میانگین روزهای باز در دام‌های که توسط سفتیو فور سدیم نصر درمان شده بودند، ۱۱۲ روز محاسبه گردید. مطالعات صورت گرفته مبّین این حقیقت است که، استفاده از داروی سفتیوفور سدیم، در دامهای دچار متریت، نتایج درمانی بهتری را در ارزیابی های بالینی و پاراکلینیکی، نشان میدهد. استفاده از داروهای دیگر، همانند پنی‌سلینها، هرچند از نظر بالینی نتایج ظاهری بهبودی را نشان میدهد، اما ارزیابی پاراکلینیکی نشانه های بازگشت بیماری و عدم فحلی را آشکار می‌نماید. 

از جنبه دیگر، تسریع در بهبودی ، ضررهای اقتصادی تحمیلی به دامدار را کاهش داده، در همین راستا، عدم وجود باقی مانده دارویی، دارو سفتیوفور سدیم در مقایسه با پنی‌سلینها، در کاهش هزینه های دامپروری، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

Laoding
Laoding